Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I SPRZEDAŻY

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384k.c. i są stosowane przez PEBEK SP. z o.o., z siedzibą w Świdnicy przy ul. Metalowców14, zwaną dalej PEBEK.
Ogólne warunki stanowią integralną część Umów oraz zamówień i obowiązują obie strony Umowy, jeśli nie uwzględniają one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody PEBEK-u.
Użyte w tekście sformułowania;

 • „wyroby” – rzeczy ruchome wytwarzane przez PEBEK
 • „towary” – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej PEBEK -u
 • „przewoźnik” – podmiot realizujący na zlecenie kupującego transport towarów.
I . Zasady zawarcia i wykonania umów sprzedaży
 1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia PEBEK o przyjęciu zamówienia wraz z tekstem Ogólnych Warunków lub z chwilą przystąpienia do realizacji zamówienia przez PEBEK.
 2. Wszelką korespondencję powinna być sporządzona na piśmie. Uznaje się ją za należycie dostarczoną, jeśli zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub za pomocą innych automatycznych (elektronicznych) środków łączności.
 3. Cena towarów i wyrobów jest ustalona na podstawie cennika PEBEK z dnia wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty PEBEK złożonej Kupującemu, bądź ustalona w odrębnej umowie. Kupujący nie może powoływać się na nieznajomość cennika PEBEK. PEBEK zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z towarami.
 4. Cena obejmuje załadunek towarów bądź wyrobów na środki transportu, chyba, że oferta bądź umowa stanowią inaczej.
 5. Przy odbiorze towary i wyroby muszą zostać sprawdzone pod względem ilościowym i jakościowym. Ewentualne braki winny być potwierdzone na dokumencie WZ.
 6. Towary i wyroby odebrane przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych.
 7. Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru bądź wyrobu przechodzi na Kupującego z chwilą ich wydania. Jeżeli wydanie odbywa się za pośrednictwem przewoźnika, z chwilą wydania wyrobu bądź towaru przewoźnikowi.
 8. PEBEK może dostarczyć towary bądź wyrobu Kupującemu własnym transportem. W tej sytuacji Kupujący poniesie dodatkowe koszty związane z transportem i rozładunkiem towaru, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona przez PEBEK najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wydania towarów bądź wyrobów Kupującemu. Należność zostanie wpłacona przez Kupującego w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten liczony jest zawsze od daty wystawienia faktury przez PEBEK.
 10. Zapłata dokonywana będzie w formie przelewu na konto bankowe wskazane na fakturze.
 11. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto PEBEK.
 12. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie PEBEK przysługuje prawo naliczenia odsetek umownych określonych w umowie, a jeżeli takie nie zostały określone w wysokości odsetek ustawowych.
 13. Jeżeli opóźnienie płatności będzie dłuższe niż trzy dni PEBEK ma prawo wstrzymać dalsze dostawy dla Kupującego, a wszelkie płatności Kupującego wobec PEBEK stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin płatności. W przypadku skorzystania przez PEBEK z uprawnień określonych w niniejszym postanowieniu Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec PEBEK za szkody powstałe na skutek skorzystania przez PEBEK z tych uprawnień.
 14. Do czasu pełnej zapłaty za towary i wyroby, pozostają one własnością PEBEK. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za towary i wyroby PEBEK ma prawo (niezależnie od uprawnień określonych w ust.13) żądać zwrotu pobranych, a niezapłaconych towarów i wyrobów. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone towary (zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez PEBEK) w ciągu trzech dni roboczych od chwili skierowania żądania.
 15. Kupujący dokonujący odbioru towarów własnym środkiem transportu lub poprzez przewoźnika zobowiązany jest wydać kierowcy upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:
  • imię i nazwisko upoważnionego do odbioru,
  • numer i serię dowodu osobistego,
  • numer rejestracyjny samochodu.

  Upoważnienie winno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. PEBEK ma prawo odmówić wydania towarów osobie nie posiadającej upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec PEBEK za szkody poniesione przez PEBEK (w szczególności koszty składowania towarów) w związku z
  brakiem upoważnienia.

 16. W przypadku, gdy PEBEK dostarcza towar bądź wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie, o którym mowa w ust.15. w przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego nikt upoważnienia nie posiada PEBEK ma prawo wydać towar osobie, która zobowiąże się do jego przyjęcia w imieniu Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem obciąża w tej sytuacji Kupującego.
 17. Kupujący (także w sytuacji gdy posługuje się przewoźnikiem) odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niewłaściwe zabezpieczenie ładunku. PEBEK nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z transportem wykonywanym przez Kupującego, przewoźnika lub inne podmioty wykonujące transport na jego zlecenie.
 18. Jako dodatkową usługę, PEBEK zapewnia dostawę produktów do siedziby Odbiorcy lub na wskazaną przez niego budowę. Dostawy mogą odbywać się z rozładunkiem przy pomocy dźwigu HDS. W ramach opłaty podstawowej rozładunek odbywa się w jednym miejscu bezzwłocznie po dotarciu zestawu transportowego we wskazane miejsce. Odbiorca wskazując miejsce rozładunku oświadcza, że dotarcie do bezpośredniej bliskości miejsca rozładunku jest możliwe dla pojazdu z przyczepą lub naczepą o łącznej masie 40 ton. W przypadku konieczności przeładunku lub braku możliwości dotarcia we wskazane miejsce rozładunku ze względu na obwiązujące tam przepisy drogowe PEBEK zastrzega sobie możliwość obciążenia Odbiorcy dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy czas rozładunku przekroczy 60 minut z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, PEBEK zastrzega sobie możliwość obciążenia Odbiorcy dodatkowymi kosztami w kwocie 30 zł netto za każde dodatkowe 15 minut. Cena uprzednio uzgodnionego przeładunku z przyczepy na skrzynię pojazdu z HDS wynosi 100 zł netto.
 19. Wyroby PEBEK sprzedawane są na drewnianych paletach transportowych. Za palety pobierana jest należność w wysokości 30,00zł netto za sztukę. Zwrot palet nastąpić powinien nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakupu. W tym przypadku KUPUJĄCY wystawi na rzecz PEBEK fakturę w wysokości 100% naliczonej ceny. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół przyjęcia palet drewnianych. Kopia protokołu musi być dołączona do wystawionego dokumentu.
 20. Po upływie 30 dni PEBEK może wyrazić zgodę na odkupienie sprzedanych palet. W tym przypadku cena zakupu obniżona zostanie co najmniej o 50% ,chyba że strony pisemnie postanowiły inaczej. Kupujący może zdać palety wyłącznie po uprzednim poinformowaniu w formie pisemnej sprzedającego.
 21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odbioru tylko i wyłącznie pełnowartościowych i nieuszkodzonych palet. Palety do zdania powinny być posegregowane w stosy rodzajami (paleta PEBEK Plus, paleta drewniana zwykła, paleta BP).
 22. W przypadku pomieszania palet i konieczności ułożenia ich rodzajami przez magazyn Sprzedającego, Kupujący zostanie obciążony kwotą 5,00 zł netto do każdej zdanej palety.
 23. Palety inne lub uszkodzone magazyn zdyskwalifikuje, a kupujący zobowiązany będzie do ich odbioru z magazynu PEBEK na własny koszt. Po upływie 14 dni palety nieodebrane zostaną zlikwidowane.
 24. Strony zobowiązane są do współpracy w trakcie realizacji Umowy. Kupujący zobowiązany jest udzielić PEBEK wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych uniemożliwiających realizację zamówienia.
II. Siła wyższa.
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, PEBEK jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy oraz z niniejszych Ogólnych Warunków w czasie trwania takich okoliczności.
 2. PEBEK niezwłocznie poinformuje Kupującego o wystąpieniu okoliczności określonych w ust.1.
III. Odpowiedzialność

W każdym przypadku, gdy powstanie odpowiedzialność odszkodowawcza PEBEK wobec Kupującego jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.

IV. Rękojmia.
 1. PEBEK udziela na towary lub wyroby gwarancji tylko w przypadku, gdy Kupujący otrzymał przy wydaniu wyrobów dokument gwarancyjny.
 2. PEBEK jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona chyba, że umowa bądź oferta stanowi inaczej
 3. Gdy przedmiotem umowy są wyroby oznaczone tylko co do gatunku albo wyroby mające powstać przyszłości, PEBEK jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać obniżenia ceny.
 5. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa jest utrudniona lub niosłaby za sobą znaczne koszty po stronie PEBEK, może on odpowiednio obniżyć cenę towaru lub wyrobu. W tej sytuacji PEBEK wystawi Kupującemu fakturę korygującą.
 6. PEBEK nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w towarze lub wyrobie.
 7. Jeżeli Kupujący wbudował towar lub wyrób z możliwymi do stwierdzenia wadami, PEBEK nie ponosi żadnych kosztów związanych z rozbiórką ułożonych powierzchni i ewentualną naprawą lub wymianą innych elementów z tym związanych.
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza PEBEK w zakresie rękojmi jest zawsze ograniczona do wartości wadliwych wyrobów z uwzględnieniem treści rozdziału III niniejszych warunków.
 9. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi PEBEK o wadzie w ciągu 7 dni od jej wykrycia.
 10. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z rękojmi i gwarancji wynosi 21 dni. Nie podlegają rękojmi i gwarancji dopuszczone przez właściwe normy:
  • odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobu,
  • ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji,
  • wykwity wapniowe w postaci białego nalotu,
  • straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych towarów lub wyrobów,
  • odchyłki w kolorze i strukturze uwarunkowane procesem produkcyjnym, naturalnymi procesami fizyko chemicznymi oraz naturalną zmiennością surowców produkcyjnych.
 11. Warunkiem zgłoszenia roszczenia z rękojmi i gwarancji jest:
  • wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie https://pebek.pl/do-pobrania/
  • przesłanie uzupełnionego dokumentu na adres mailowy  reklamacje@pebek.pl

oraz przedstawie przez Kupującego

  • oryginału faktury VAT ,
  • dokumentów WZ w oryginale,
  • etykiety identyfikującej pakiet.
 1. Rękojmia przysługuje wyłącznie na towary.
 2. W przypadku sprzedaży konsumenckiej stosowane są odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
V. Rozwiązanie umowy
 1. Kupujący może odstąpić od Umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni i wynikłej z przyczyn zawinionych przez PEBEK jeżeli uprzednio co najmniej raz wezwał na piśmie PEBEK do realizacji umowy wyznaczając dodatkowy co najmniej 7 dniowy termin.
 2. PEBEK ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie dłuższego niż 14 dni lub zwłoki Kupującego w odbiorze towaru dłuższej niż 7 dni.
VI. Postanowienia końcowe.
 1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Wszelkie zmiany ogólnych warunków sprzedaży wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Jeżeli poszczególne postanowienia ogólnych warunków sprzedaży stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień ogólnych warunków sprzedaży.
 4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby PEBEK.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie.
Warunki techniczne
 1. Wyroby produkowane przez PEBEK są zgodne z obowiązującymi polskimi i europejskimi aktami prawnymi.
 2. Donice, siedziska, ławki, stopnie schodowe, kosze na śmieci i pozostałe elementy małej architektury są wyrobami do zewnętrznego i wewnętrznego stosowania w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, nie podlegające obciążeniom od ruchu pojazdów oraz działaniu soli odladzających, do zastosowań pojedynczych lub zespolonych.
 3. Na życzenie klienta PEBEK wydaje karty katalogowe i dodatkowe informacje o wyrobach.
 4. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m2. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek  podstawowych.
 5. Zapotrzebowanie na m2 układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiarów siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje wyrobów posiadają specjalne dystansowe występy o grubości do 1,5mm, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm do 5 mm.
 6. W celu zminimalizowania naturalnie występujących różnic w odcieniach tego samego koloru, należy jednocześnie układać kostkę z minimum trzech palet.
 7. Podczas procesu piaskowania lub szlifowania dochodzi do usunięcia wierzchniej warstwy wyprodukowanych wyrobów w celu wydobycia kruszywa. Powstała w ten sposób chropowata lub gładka powierzchnia może mieć zróżnicowaną strukturę oraz uziarnienie. Jest to naturalne zjawisko związane ze specyfiką procesu produkcyjnego, nie wpływającego na walory estetyczne i wytrzymałościowe powstałych w ten sposób wyrobów. Producent zaleca ich przemieszanie w celu zapewnienia lepszego efektu wizualnego.
 8. Podczas procesu antykowania wyroby poddawane są obróbce powierzchni poziomej. Podczas procesu antykowania dochodzi do naruszenia wierzchniej warstwy wyprodukowanych wyrobów, może również dojść do ich pęknięcia. Jest to naturalne zjawisko związane ze specyfiką procesu produkcyjnego, nie wpływającego na walory estetyczne i wytrzymałościowe powstałych w ten sposób kostek lub płyt. Producent zaleca ich rozproszenie po całej nawierzchni w celu zapewnienia lepszego efektu antykowania.
 9. Odchyłki w wyglądzie powierzchni, odcieniach i jednolitości zabarwienia wyrobów są nieuniknione i są spowodowane przez naturalną zmienność właściwości surowców oraz przez zmianę warunków dojrzewania wyrobów.
 10. Przy niektórych wyrobach stosowany jest element referencyjny, który stanowi wzorzec odniesienia do oceny jakości. Ponadto możliwe jest stosowanie odstępu obserwacyjnego tj. odległości dokonywania oceny wizualnej.
 11. Przy donicach konieczne jest wykonanie dylatacji między gruntem w donicy a ścianami i dnem co zabezpiecza wyrób przed rozsadzeniem przez mróz. Należy zapewnić drożność otworów odwadniających przez cały okres użytkowania donicy. Niektóre rodzaje roślin wymagają nawiercenia dodatkowych otworów odwadniających.