KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PEBEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Metalowców 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000148263, posiadająca NIP: 8840007764, REGON 890332632 (dalej: „administrator”);
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: administrator@pebek.pl

Zakres danych osobowych, które gromadzimy:

Chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z naszymi możliwościami i Państwa oczekiwaniami, przetwarzamy Państwa dane osobowe, w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa.
Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, uzależniony jest od etapu i sposobu ich pozyskiwania, w tym przede wszystkim od Państwa oczekiwań i żądań (np. chęć otrzymania faktury vat).
Dane osobowe, które przetwarzamy to:
1.imię i nazwisko
2.adres zamieszkania
3.adres email;
4.numer telefonu- w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług;
5.PESEL/NIP- w przypadku chęci otrzymania przez Państwa faktury vat lub na wypadek przyszłych roszczeń;
6.wizerunek- tylko w przypadku poruszania się przez Państwa po terenie naszej siedziby i dla zapewnienia bezpieczeństwa;
7.numer rachunku bankowego- tylko w przypadku, gdy zwracamy Państwu należności, na podstawie Państwa zgody;

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Powyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane w celu:
-zawarcia i wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy-tj. w celu złożenia Państwu oferty cenowej, zrealizowania umowy, dokonania dostawy itp.
– z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora -taki jak choćby dochodzenie ewentualnych roszczeń, czy też z uwagi na satysfakcjonującą Państwa obsługę, zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w trakcie świadczonych przez nas usług, dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa osobistych preferencji;
-w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- np. w zakresie wystawiania faktur vat i wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych;
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), a także przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy podatkowe, w tym przede wszystkim ustawa o podatku od towarów i usług (vat).

Dobrowolna zgoda:

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, zgodnie z Państwa żądaniem umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

Prawo sprzeciwu i prawo cofnięcia zgody:

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: e-mailem na adres: administrator@pebek.pl lub listownie na adres: PEBEK Spółka z.o.o., ul. Metalowców 14, 58-100 Świdnica;

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe zbierane w celu realizacji umowy dostawy i/lub świadczenia usług będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonywania umowy łączącej Państwa ze Spółką, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą jest wykonywanie umowy zawartej z Państwem, będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
Po tych okresach Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

Kategorie odbiorców:

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Spółka PEBEK Sp. z o.o., tj. pracownicy, a także osoby wykonujące prace w Spółce na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i współpracujące – tylko w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, a także nasi kontrahenci i firmy z którymi współpracujemy, tylko w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. W razie potrzeby przekazujemy Państwa dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, informatykom, czy firmom ubezpieczeniowym. Niemniej jednak zawsze czynimy to w granicach obowiązującego prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Prawo dostępu i sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu, przenoszenia danych osobowych:
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Równocześnie informujemy, że dane nie będą profilowane.

BEZPŁATNY PROJEKT