REGULAMIN E-FAKTUR

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne wystawiania i przesyłania przez PEBEK Sp. z o.o. faktur elektronicznych.
 2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art.106n, art.2 pkt 31-32 oraz art.106m ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. zwanej dalej Ustawą.
 3. Niniejszy regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej PEBEK Sp. z o.o.
 4. Każdy klient otrzymujący e-faktury zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, przed wypełnieniem druku zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną oraz przestrzegania jego postanowień.
II. Opis i warunki wystawiania faktur elektronicznych i ich przesyłania
 1. Faktura wystawiona i przesłana w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest równoważna fakturze wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy wystawiony przez PEBEK Sp. z o.o.
 2. Warunkiem otrzymywania faktur jest złożenie przez Partnera pisemnej zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 3. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu przez PEBEK Sp. z o.o podpisanej pisemnej zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 4. Faktura jest plikiem w formacie PDF z zapewnieniem autentyczności pochodzenia i integralność jej treści.
 5. Faktura elektroniczna będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany na formularzu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 6. Pebek Sp. z o.o. będzie wysyłał faktury z następującego adresu mailowego: e-faktury@pebek.pl
 7. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawienia i przesyłania faktur w formie papierowej.
III. Zmiany adresu e-mail i rezygnacja z wystawiania faktur elektronicznych i otrzymywania ich drogą elektroniczną
 1. Zmiany adresu e-mail, na który mają być wysłane faktury należy dostarczyć pisemnie na formularzu zgody na otrzymywanie faktur z adnotacją „Aktualizacja”.
 2. Partner jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie „Zawiadomienia o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej”.
 3. Ponowna aktywacja zasad wystawiania faktur elektronicznych i ich otrzymywania wymaga złożenia nowej „Zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną”.
 

Pobierz Oświadczenie do e-faktur.

BEZPŁATNY PROJEKT