Ogólne Warunki Dostaw i Sprzedaży

DO POBRANIA

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Ogólne Warunki Dostaw i Sprzedaży Pebek sp. z o.o.

Niniejsze ogólne warunki dostaw i sprzedaży, zwane dalej Ogólnymi warunkami, stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 K.C. i są stosowane przez PEBEK Sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy przy ul. Metalowców 14, zwaną dalej PEBEK oraz przez Kupującego. Jednak w przypadku sprzedaży/dostawy konsumenckiej stosowane są odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
Ogólne warunki stanowią integralną część Umów lub Zamówień i obowiązują obie strony umowy, jeśli nie uwzględniają one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Odmienne postanowienia Umów lub Zamówień zawartych przez PEBEK oraz Kupującego w poszczególnych kwestiach mają pierwszeństwo przed OWDiS. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia Ogólnych warunków wymagają pisemnej zgody PEBEK.
Użyte w tekście sformułowania:
• „Wyroby” – rzeczy ruchome wytwarzane przez PEBEK;
• „Towary” – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej PEBEK;
• „Produkty” – wyroby i towary;
• „Przewoźnik” – podmiot realizujący na zlecenie kupującego transport towarów lub wyrobów.

I. Zasady zawarcia i wykonania umów sprzedaży/dostawy
1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia PEBEK o przyjęciu Zmówienia bądź z chwilą zawarcia odrębnej od Zamówienia Umowy.
2. Wszelka korespondencja powinna być sporządzona na piśmie lub w formie elektronicznej. Uznaje się ją za należycie dostarczoną, jeśli zostanie przekazana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub za pomocą innych automatycznych (elektronicznych) środków łączności (np. sms, mms), za wyjątkiem zmian w Umowie lub Zamówieniu, dla których zastrzeżona jest forma pisemna zwykła pod rygorem nieważności.
3. Cena produktów jest ustalona na podstawie:
– cennika PEBEK (dostępnego na stronie internetowej PEBEK lub w katalogu produktów) lub
– odrębnej pisemnej oferty PEBEK złożonej Kupującemu lub
– ustalona w odrębnej umowie.
Kupujący nie może powoływać się na nieznajomość cennika PEBEK. PEBEK zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z Produktami.
4. Cena obejmuje załadunek Produktów na środki transportu, chyba, że strony postanowią inaczej.
5. Przy odbiorze Produkty muszą zostać sprawdzone pod względem ilościowym i jakościowym. Ewentualne zastrzeżenia winny być stwierdzone na dokumencie WZ przez Kupującego.
6. Jeżeli za przewóz Produktów odpowiada Kupujący, Produkty odebrane przez Kupującego lub Przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych.
7. Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą ich wydania Kupującemu i podpisania przez niego dokumentów WZ. Jeżeli wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika – z chwilą wydania Produktów Przewoźnikowi i podpisania przez niego dokumentów WZ. Wydanie Produktów i podpisanie dokumentów WZ przez Przewoźnika jest równoznaczne z wydaniem i podpisaniem przez Kupującego.
8. PEBEK może dostarczyć Produkty Kupującemu własnym transportem. W tej sytuacji Kupujący poniesie dodatkowe koszty związane z transportem i rozładunkiem towaru, chyba że Strony postanowią inaczej.
9. Faktura VAT zostanie wystawiona przez PEBEK po każdej zrealizowanej dostawie lub sprzedaży Produktów Kupującemu. Należność zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie wskazanym na fakturze, z zastrzeżeniem, iż termin ten liczony jest zawsze od daty wystawienia faktury przez PEBEK.
10. Zapłata dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy PEBEK wskazany na fakturze.
11. Za datę płatności Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy PEBEK, o którym mowa w ust. 10.
12. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego, PEBEK przysługuje prawo naliczenia odsetek umownych określonych w Umowie, a jeżeli takie nie zostały przewidziane – w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie.
13. . W przypadku:

a) opóźnienia w płatności przez Kupującego, PEBEK ma prawo wstrzymać dalsze dostawy dla Kupującego, a wszelkie płatności Kupującego wobec PEBEK stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin płatności, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy/Zamówienia przez PEBEK. W przypadku skorzystania przez PEBEK z uprawnienia określonego w niniejszym postanowieniu Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec PEBEK za szkody powstałe na skutek skorzystania przez PEBEK z tego uprawnienia.

b) opóźnienia przez Kupującego odbiorów wyrobów/towarów w termiach ustalonych w umowie/zamówieniu, PEBEK ma prawo od dnia następnego licząc po dniu, do którego wyroby/towary powinny być odebrane, naliczyć Kupującemu opłatę za udostępnienie placu magazynowego od każdego m2 zajętego przez nieodebrane w terminie przez Kupującego wyroby/towary wg stawki wynikającej z cennika PEBEK za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy.

14. Do czasu całkowitej zapłaty za Produkty pozostają one własnością PEBEK. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za Produkty PEBEK ma prawo (niezależnie od uprawnień określonych w ust. 12 i 13) żądać zwrotu wydanych, a niezapłaconych Produktów. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Produkty (zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez PEBEK) w ciągu trzech dni roboczych od chwili doręczenia w/w żądania.
15. Kupujący dokonujący odbioru Produktów własnym środkiem transportu lub poprzez Przewoźnika zobowiązany jest wydać kierowcy upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:
• imię i nazwisko upoważnionego do odbioru,
• numer i serię dowodu osobistego,
• numer rejestracyjny samochodu.
Upoważnienie winno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. PEBEK ma prawo odmówić wydania Produktów osobie nieposiadającej upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec PEBEK za szkody poniesione przez PEBEK (w szczególności koszty przechowywania Produktów) w związku z brakiem upoważnienia.
16. W przypadku, gdy PEBEK dostarcza Produkty do miejsca wskazanego przez Kupującego obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby znajdowała się w nim osoba posiadająca upoważnienie, o którym mowa w ust. 15. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego nikt upoważnienia takiego nie posiada PEBEK ma prawo wydać Produkty osobie, która znajduje się w miejscu planowanej dostawy. Poczytuje się wówczas, że upoważnioną do odbioru Produktów z ramienia Kupującego jest każda osoba, znajdująca się w miejscu planowanej dostawy. Ryzyko związane z wydaniem Produktów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
17. Kupujący (także w sytuacji gdy posługuje się Przewoźnikiem) odpowiada za właściwe zabezpieczenie Produktów i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niewłaściwe ich zabezpieczenie. PEBEK nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z transportem wykonywanym przez Kupującego, Przewoźnika lub inne podmioty wykonujące transport na zlecenie Kupującego.
18. Jako dodatkową usługę, PEBEK zapewnia dostawę Produktów do siedziby Kupującego lub na wskazane przez niego miejsce dostawy. Dostawy mogą odbywać się z rozładunkiem przy pomocy dźwigu HDS. W ramach opłaty podstawowej rozładunek odbywa się w jednym miejscu bezzwłocznie po dotarciu zestawu transportowego we wskazane miejsce. Kupujący wskazując miejsce rozładunku oświadcza, że dotarcie do bezpośredniej bliskości miejsca rozładunku jest możliwe dla pojazdu (z przyczepą lub naczepą) o łącznej masie 40 ton. W przypadku konieczności przeładunku lub braku możliwości dotarcia we wskazane miejsce dostawy i rozładunku, w tym m.in. ze względu na obwiązujące tam przepisy drogowe, PEBEK zastrzega sobie możliwość obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami. W przypadku uzgodnionego przeładunku z przyczepy na skrzynię pojazdu HDS oraz w przypadku gdy czas dostawy przekroczy 60 minut z przyczyn leżących po stronie Kupującego, PEBEK zastrzega sobie możliwość obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami zgodnymi z obowiązującym cennikiem.
19. Towary, wyroby i materiały sprzedawane przez PEBEK Sp. z o.o. dostarczane są na paletach drewnianych transportowych, stojakach (dalej łącznie: palety).
20. Palety/stojaki stanowią towar Pebek i w momencie sprzedaży pobierana jest za nie należność  (cena sprzedaży palet) w kwocie zgodnej z aktualnym cennikiem. PEBEK ma prawo dochodzić należności z tytułu palet tak jak za inne towary, wraz z odsetkami za opóźnienia w zapłacie włącznie.
21. PEBEK dopuszcza możliwość odkupu palet. W tym przypadku Zdający wystawi na rzecz PEBEK fakturę, przy czym:
a) jeżeli odkup palet/stojaków nastąpi w ciągu 30 dni od daty ich sprzedaży – jednostkowa cena odkupu palet stanowić będzie 100% ceny ich zakupu
b) jeżeli odkup palet nastąpi po 30 dniu, ale przed upływem 90 dnia od daty ich sprzedaży – jednostkowa cena odkupu palet stanowić będzie nie więcej niż 50% ceny sprzedaży palet, o której mowa w pkt. 1 zasad odbioru palet, chyba, że strony pisemnie postanowią inaczej;
c) PEBEK, co do zasady nie skupuje palet starszych niż 90 dni od daty ich sprzedaży Zdającemu.
22. Każdorazowo – bez względu na wybór formy dostawy – termin dostawy i liczba sprzedawanych PEBEK palet powinna być zgłoszona (telefonicznie, mailowo, pocztą). Obowiązek ten wynika z konieczności zorganizowania ich przyjęcia w magazynie PEBEK.
23. Każdorazowo Zdający może palety dostarczyć na swój koszt i odsprzedać je do PEBEK, po uzyskaniu zgody na odkup palet.
24. Każdorazowo z zachowaniem Zasad odbioru palet Zdający może zlecić PEBEK odbiór i transport zdawanych palet. W takiej sytuacji po wykonaniu usługi transportu cena odkupu palety będzie o 1 zł niższa niż przy odkupie w przypadku dostawy własnej. W przypadku gdyby palety zlecone do przewozu przez transport PEBEK nie nadawały się do dalszego użytkowania (zostałyby zdyskwalifikowane), PEBEK wystawi Zdającemu fakturę za składowanie i utylizację palet w kwocie 5 zł netto/sztukę.
25. Każdorazowo – podstawą do wystawienia faktury za zadeklarowane i/lub dostarczane do PEBEK palety – jest protokół przyjęcia palet drewnianych i stojaków/kwit paletowy. Kopia protokołu stanowi załącznik do wystawianej faktury. POBIERZ:  PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA PALET
26. PEBEK zastrzega sobie prawo odkupu tylko i wyłącznie pełnowartościowych i nieuszkodzonych palet. Palety uszkodzone, ale nie zdyskwalifikowane (np. z uszkodzoną deską) PEBEK może odkupić w cenie 30% niższej niż pełnowartościowa paleta. Palety inne (nabyte poza PEBEK) lub uszkodzone dostarczone do PEBEK – magazyn PEBEK zdyskwalifikuje, a Zdający zobowiązany będzie do ich odbioru na własny koszt. Palety dostarczane powinny być przez Zdającego posegregowane w stosy rodzajami (paleta PEBEK plus, paleta imperio, paleta drewniana inna, paleta BP, stojak).
27. W przypadku pomieszania palet i konieczności ich ułożenia rodzajami przez magazyn PEBEK, Zdający może zostać obciążony kwotą 5 zł netto + VAT do każdej zdanej palety.
28. Zdający ma prawo nie zgodzić się z oceną jakości dostarczanych PEBEK palet dokonaną przez osobę przyjmującą palety, jednak ma obowiązek w terminie do 3 dni od daty uzyskania informacji o odmowie przyjęcia palet przez PEBEK pisemnie na adres: zamowienia@pebek.pl poinformować PEBEK o tym, czy wskazane palety zostaną przez niego odebrane. Palety te pozostają na magazynie PEBEK do odbioru przez Zdającego w terminie 7 dni od daty dostawy palet do PEBEK. W przypadku braku decyzji lub rezygnacji z odbioru palet, palety zostaną zakwalifikowane do utylizacji i w ciągu 14 dni – zutylizowane. Zdający może zostać w takiej sytuacji obciążony kosztami składowania i utylizacji palet w kwocie 5 zł netto/sztukę.
29. Z zachowaniem powyższych zapisów – w momencie dostawy towarów, wyrobów i materiałów transportem PEBEK, PEBEK może odebrać palety zwrotne w liczbie, odpowiadającej liczbie dostarczanych palet, na których danym transportem przywiózł do Nabywcy towary (palety na wymianę) – wymaga to wcześniejszego pisemnego (mailowego na adres: pebek@pebek.pl) zgłoszenia.
30. Zdanie palet uszkodzonych lub niepełnowartościowych traktowane będzie na równi z dostarczeniem mniejszej liczby palet niż wynikającej ze zgłoszenia – zgodnie z pkt. 10.
31. Po uzgodnieniu na piśmie lub mailowo (na adres faktury@pebek.pl) z działem księgowości PEBEK Zbywający (i) będzie mógł potrącić należności z tytułu odsprzedanych PEBEK palet z określoną wierzytelnością PEBEK lub (ii) w razie braku możliwości rozliczenia kompensatą – otrzymać zwrot na rachunek bankowy (konieczne jest podanie numeru rachunku wraz z żądaniem zwrotu kompensaty).
32. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Sprzedającego za wady sprzedanych towarów stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień.
33. Strony zobowiązane są do współpracy w trakcie realizacji Umowy. Kupujący zobowiązany jest udzielić PEBEK wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu/Umowie niewłaściwych bądź niepełnych danych uniemożliwiających PEBEK realizację Zamówienia/Umowy.

II. Siła wyższa
1. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, PEBEK jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z Zamówienia/Umowy oraz Ogólnych Warunków w czasie trwania takich okoliczności.
2. PEBEK niezwłocznie poinformuje Kupującego o wystąpieniu okoliczności określonych w ust. 1.

III. Odpowiedzialność
W każdym przypadku, gdy powstanie odpowiedzialność odszkodowawcza PEBEK wobec Kupującego jest ona ograniczona do wartości Produktów.

IV. Rękojmia i gwarancja
1. PEBEK udziela gwarancji na Produkty tylko w przypadku, gdy Kupujący otrzymał przy ich wydaniu dokument gwarancyjny, na warunkach w nim określonych.
2. PEBEK jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy/złożenia Zamówienia.
3. Gdy przedmiotem umowy są wyroby oznaczone tylko co do gatunku (produkty niepełnowartościowe, których wada polega w szczególności na: widocznych pęknięciach, rysach, ubytkach, wyszczerbieniach krawędzi oraz narożników, walorach estetycznych) albo wyroby mające powstać przyszłości, PEBEK jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
4. PEBEK nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w Produktach.
5. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać obniżenia ceny bez uprzedniego zachowania trybu przewidzianego w ust. 6-8, chyba że Strony postanowią inaczej.
6. Usunięcie wad (naprawa) lub dostarczenie Produktów wolnych od wad (wymiana) powinno być stwierdzone protokolarnie, przy czym naprawa lub wymiana następują w terminie technologicznie możliwym uzgodnionym przez Strony.
7. Jeżeli koszt wymiany Produktów wadliwych na wolne od wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie dostarczenia Produktów wolnych od wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się postanowienia dot. możliwości obniżenia ceny, zawarte w ust. 9.
8. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa jest utrudniona lub niosłaby za sobą znaczne koszty po stronie PEBEK, może on odpowiednio obniżyć cenę Produktów. W tej sytuacji PEBEK wystawi Kupującemu fakturę korygującą.
9. Jeżeli PEBEK nie usunie wad lub nie wymieni Produktów wadliwych na wolne od wad w technologicznie możliwym uzgodnionym przez Strony czasie, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Kupujący może żądać od PEBEK obniżenia ceny za Produkty dostarczone w stosunku, w jakim wartość Produktów z wadami pozostaje do wartości Produktów wolnych od wad, albo od umowy odstąpić, przy czym odstąpienie od Umowy w każdym przypadku nie mam mocy wstecznej lecz na przyszłość (ex nunc).
10. Postanowienia dotyczące żądania przez Kupującego wymiany, naprawy bądź obniżenia ceny, jak również odstąpienia od Umowy mają zastosowanie tylko wówczas, gdy PEBEK uzna reklamację Kupującego za zasadną.
11. Kupujący nie może wbudować nabytych od PEBEK Produktów z wadami możliwymi do stwierdzenia przez Kupującego. Jeżeli Kupujący wbudował Produkty z możliwymi do stwierdzenia wadami, PEBEK nie ponosi żadnych kosztów związanych z rozbiórką ułożonych powierzchni i ewentualną naprawą lub wymianą innych elementów z tym związanych.
12. Odpowiedzialność odszkodowawcza PEBEK w zakresie rękojmi jest ograniczona do wartości wadliwych Produktów.
13. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi PEBEK o wadzie w ciągu max 7 dni od jej wykrycia.
14. Pebek rozpozna roszczenie Kupującego z rękojmi lub gwarancji bez nadmiernych niedogodności dla kupującego w najbliższym możliwym technologicznie terminie niezbędnym do zbadania rzeczy.
Nie podlegają rękojmi i gwarancji dopuszczone przez właściwe normy:
• odchyłki w wymiarach i wyglądzie Produktu,
• ubytki w wierzchniej warstwie Produktu, będące następstwem eksploatacji,
• wykwity wapniowe w postaci białego nalotu,
• straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych Towarów lub Wyrobów,
• odchyłki w kolorze i strukturze uwarunkowane procesem produkcyjnym, naturalnymi procesami fizyko chemicznymi oraz naturalną zmiennością surowców produkcyjnych.
15. Warunkiem zgłoszenia roszczenia z rękojmi/gwarancji jest:
• wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego TUTAJ: PROTOKÓŁ REKLAMACJI

• przesłanie uzupełnionego dokumentu na adres mailowy: reklamacje@pebek.pl wraz
z dokumentacją zdjęciową reklamowanych Produktów oraz przedstawienie przez Kupującego
czytelnych dokumentów:
– faktury VAT,
– dokumentów WZ,
– etykiety identyfikującej pakiet.

V. Odstąpienie od umowy
1. Jeżeli postanowienia Umowy/Zamówienia nie stanowią inaczej, Kupujący może odstąpić od Umowy w przypadku zwłoki PEBEK w realizacji zamówienia, przekraczającej 30 dni i wynikłej z przyczyn dotyczących PEBEK, jeżeli uprzednio co najmniej raz wezwał na piśmie PEBEK do realizacji umowy/zamówienia wyznaczając w tym celu PEBEK dodatkowy, co najmniej 7 dniowy termin.
2. PEBEK ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie na rzecz PEBEK dłuższego niż 14 dni lub opóźnienia Kupującego w odbiorze Produktów od PEBEK przekraczającego 7 dni.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
2. Wszelkie zmiany Ogólnych warunków wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli poszczególne postanowienia Ogólnych warunków stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne nie wpływa to na ważność pozostałych ich postanowień.
4. Właściwym miejscowo i rzeczowo dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć z realizacji postanowień Umowy/Zamówienia oraz Ogólnych warunków jest sąd dla siedziby PEBEK.
5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie/Zamówieniu oraz w Ogólnych warunkach mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne właściwe powszechnie obowiązujące.

VII. Warunki techniczne
1. Wyroby produkowane przez PEBEK są zgodne z obowiązującymi polskimi i europejskimi aktami prawnymi.
2. Donice, siedziska, ławki, stopnie schodowe, kosze na śmieci i pozostałe elementy małej architektury są Wyrobami do zewnętrznego i wewnętrznego stosowania w miejscach publicznych i na terenach prywatnych do zastosowań pojedynczych lub zespolonych nie podlegające obciążeniom od ruchu pojazdów oraz działaniu soli odladzających.
3. Na życzenie klienta PEBEK wydaje karty katalogowe i dodatkowe informacje o Wyrobach.
4. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m2. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
5. Zapotrzebowanie na m2 układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym Wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiarów siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje Wyrobów posiadają specjalne dystansowe występy o grubości do 1,5 mm, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm do 5 mm.
6. W celu zminimalizowania naturalnie występujących różnic w odcieniach tego samego koloru, należy jednocześnie układać kostkę z minimum trzech palet.
7. Podczas procesu piaskowania lub szlifowania dochodzi do usunięcia wierzchniej warstwy wyprodukowanych Wyrobów w celu wyeksponowania kruszywa. Powstała w ten sposób chropowata lub gładka powierzchnia może mieć zróżnicowaną strukturę oraz uziarnienie. Jest to naturalne zjawisko związane ze specyfiką procesu produkcyjnego, nie wpływającego na walory estetyczne i wytrzymałościowe powstałych w ten sposób wyrobów. Producent zaleca ich przemieszanie w celu zapewnienia lepszego efektu wizualnego.
8. Podczas procesu antykowania Wyroby poddawane są obróbce powierzchni poziomej. Podczas procesu antykowania dochodzi do naruszenia wierzchniej warstwy wyprodukowanych Wyrobów, może również dojść do ich pęknięcia. Jest to naturalne zjawisko związane ze specyfiką procesu produkcyjnego, nie wpływającego na walory estetyczne i wytrzymałościowe powstałych w ten sposób kostek lub płyt. Producent zaleca ich rozproszenie po całej nawierzchni w celu zapewnienia lepszego efektu antykowania.
9. Odchyłki w wyglądzie powierzchni, odcieniach i jednolitości zabarwienia Wyrobów są nieuniknione i są spowodowane przez naturalną zmienność właściwości surowców oraz przez zmianę warunków dojrzewania Wyrobów.
10. Przy niektórych Wyrobach stosowany jest element referencyjny, który stanowi wzorzec odniesienia do oceny jakości. Ponadto możliwe jest stosowanie odstępu obserwacyjnego tj. odległości dokonywania oceny wizualnej.
11. Podczas oceny należy wziąć pod uwagę  zmienność warunków atmosferycznych, warunków dojrzewania, a także to, że w czasie produkcji mogły występować różnice w jakości użytych materiałów (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie różnice w fakturze, porowatości, kolorystyce są dopuszczalne. Należy pamiętać, że beton jest materiałem powstałym z surowców naturalnych i nawet przy zachowaniu reżimu technologicznego oraz najlepszym wykonawstwie mogą powstać pewne niedociągnięcia, które są nieodłączną cechą tego materiału. Pomimo spełnienia wszelkich norm i dopuszczalnych odchyłek istnieje możliwość ujednolicenia koloru prefabrykatów wykorzystując w tym celu impregnat barwiący poprawiający jednocześnie właściwości hydrofobowe zaimpregnowanych powierzchni np. płyt elewacyjnych, elementów małej architektury ulic i ogrodów za dodatkową indywidualnie ustaloną opłatą.

12. Przy donicach konieczne jest wykonanie dylatacji między gruntem w donicy a ścianami i dnem co zabezpiecza Wyrób przed rozsadzeniem przez mróz. Należy zapewnić drożność otworów odwadniających przez cały okres użytkowania donicy. Niektóre rodzaje roślin wymagają nawiercenia dodatkowych otworów odwadniających.

BEZPŁATNY PROJEKT